ДОГОВІР
про надання освітніх послуг між вищим навчальним
закладом та фізичною (юридичною) особою

       1. Загальні положення.

1.1. Цей електронний договір є публічною пропозицією (офертою) Закладу вищої освіти «Український католицький університет» (далі – Виконавець) необмеженому колу фізичних (юридичних) осіб на надання освітніх послуг (далі – Послуга, освітня послуга) та розроблений відповідно до вимог Цивільного кодексу України , Закону України «Про освіту», Закону України «Про електронну комерцію».

1.2. Умови цього Договору є однаковими для всіх осіб. Факт переказу коштів Замовником (шляхом натиснення кнопки «Оплатити») засвідчує повне і беззастережне прийняття умов цього Публічного договору (акцепт оферти), а також свідчить, що він розуміє значення своїх дій, всі умови договору йому зрозумілі, він не перебуває під впливом помилки, обману, насильства, погрози, і т. п. Вартість Послуги Виконавця вважається оплаченою, якщо платіжною системою надана інформація про списання коштів у сумі 100% вартості Послуги Виконавця з рахунку Замовника.

1.3.  Договір вважається виконаним належним чином, а Сторони такими, що у повному обсязі виконали свої зобов’язання, якщо Замовник оплатив вартість Послуги, та якщо протягом 3-х робочих днів з дня завершення надання Послуги жодною із Сторін не було подано іншій Стороні письмових зауважень або заперечень щодо цього.

        2. Терміни та інші позначення

2.1.  Терміни вживаються у наступному значенні:

Замовник – особа, яка замовляє та оплачує надання Послуги Виконавцем.

Виконавець – Вищий навчальний заклад «Український католицький університет»

Електронний договір - домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав і обов’язків та оформлена в електронній формі.

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, таких як збір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптація, зміна, поновлення, використання та поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

Ідентифікація - надання Замовником документів та/або відомостей, необхідних для з'ясування його особи, шляхом реєстрації на веб-сайті https://events.ucu.org.ua 

Електронний квиток – документ, що отримує Замовник після оплати вартості Послуги, який є підставою для участі Замовника у освітній події.

2.2.   Оплата вартості Послуги Замовником означає придбання ним Електронного квитка.

          3. Предмет договору

 3.1.   Предметом договору є проведення лекцій з питань науки і техніки, культури та мистецтва, фізичної культури і спорту, правових знань, туризму і краєзнавства; організація літніх мовних курсів, шкіл, семінарів; групових та індивідуальних занять фізичною культурою та спортом на стадіонах, у спортивних залах і плавальних басейнах, на тенісних кортах для дітей, учнів і студентів; навчання слухачів підготовчих відділень вищих навчальних закладів; довузівська підготовка та інші види освітньої діяльності у строки та на умовах, передбачених цим Договором.

           4. Обов’язки та права Виконавця

 4.1.    Виконавець зобов’язаний:

4.1.1   надати освітню послугу;

4.1.2.  забезпечити дотримання прав Замовника;

4.1.3.  інформувати одержувача про правила та вимоги щодо організації надання освітньої послуги, її якості та змісту, про його права і обов’язки під час надання та отримання зазначеної послуги.

  4.2.   Виконавець має право:

4.2.1.  самостійно встановлювати права та обов’язки Замовника, в тому числі, але не виключно, правила поведінки Замовника,  під час надання освітньої послуги.

4.2.2.  визначати програму, тривалість занять та інших заходів, що проводяться в рамках освітньої послуги.

4.2.3.  вимагати від Замовника своєчасно вносити плату за освітню послугу в розмірах та в порядку, встановлених цим договором.

4.2.4.  відмовитись від надання освітньої послуги у разі невиконання Замовником його обов’язків або якщо поведінка Замовника перешкоджає Виконавцю належним чином виконувати обов’язки за цим Договором, а іншим Замовникам освітньої послуги її одержувати.

           5. Обов’язки та права Замовника

 5.1.    Замовник зобов’язаний:

5.1.1.   своєчасно вносити плату за освітню послугу в розмірах та в порядку, встановлених цим договором;

5.1.2.   дотримуватись визначених Виконавцем обов’язків Замовника під час надання освітньої послуги, в тому числі але не виключно: Про візію та місію Українського католицького університету; Пам’ятка про цінності та ідентичність Українського католицького університету; Положення про духовну, громадянську й академічну свободу в Українському католицькому університеті; Етос Українського католицького університету та інших документів, що розташовані на офіційній веб-сторінці Виконавця.

 5.2.    Замовник має право вимагати від виконавця:

5.2.1.  забезпечення дотримання своїх прав, а також прав Замовника;

5.2.2.  інформування Замовника про правила та вимоги щодо організації надання освітньої послуги, її якості та змісту, про його права і обов’язки під час надання та отримання зазначеної послуги.

           6. Плата за надання освітніх послуг та порядок розрахунків

 6.1.    Розмір плати за надання освітньої послуги у повному обсязі встановлюється в національній валюті, при цьому Виконавець має право його змінювати.

 6.2.    Загальна вартість освітньої послуги згідно з цим Договором визначається Виконавцем та вказується на офіційній сторінці замовлення освітньої послуги за адресою https://events.ucu.org.ua

           7. Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання зобов’язань

  7.1.   За невиконання або неналежне виконання зобов’язань цього договору сторони несуть відповідальність згідно із законом та цим договором.

  7.2.   У разі дострокового розірвання договору внаслідок порушення Виконавцем договірних зобов’язань кошти, що були внесені Замовником як плата за надання освітньої послуги, повертаються йому в обсязі оплати частини послуги, не наданої на дату розірвання договору.

  7.3.   У разі дострокового розірвання договору у зв’язку з порушенням Замовником договірних зобов’язань або невиконанням Замовником обов’язків, визначених цим Договором, кошти, що були внесені Замовником, залишаються у Виконавця та використовуються для виконання його статутних завдань.

           8. Персональні дані

  8.1.   Виконавець має право на Обробку персональних даних Замовника та іншої інформації, якщо така стане відома Виконавцю під час надання освітньої послуги, в тому числі з метою пропонування нових послуг або сервісів. Замовнику гарантуються права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних».

  8.2.   Виконавець зобов’язується не передавати будь-яку інформацію про Замовника, що стала відома під час надання освітньої послуги третім особам, крім тих, що залучені Виконавцем та приймають участь під час надання освітньої послуги.

  8.3.   Замовник підтверджує надання згоди Виконавцю на передачу таких Персональних даних та іншої інформації таким третім особам згідно з умовами цього пункту Договору та не вимагатиме здійснення повідомлень про передачу Персональних даних Замовника третім особам відповідно до норм ст. 21 Закону України «Про захист персональних даних».

  8.4.   Строк зберігання Виконавцем Персональних даних Замовника становить 3 роки з дня завершення надання Послуги.

  8.5.   Акцептуванням умов цього Договору Замовник, як суб'єкт Персональних даних, добровільно надає свою згоду на Обробку своїх Персональних даних та підтверджує, що Виконавець повідомив його про включення його Персональних даних до бази Персональних даних, а також, що йому відомі його права, визначені Законом України «Про захист персональних даних».

  8.6.   Виконавець може використовувати отриману контактну інформацію (поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону тощо), вказану Замовником під час реєстрації, з метою: надання квитанції, інформування про зміни в умовах надання Послуги, повідомлення про нові послуги, уточнення реквізитів, вказаних Замовником під час реєстрації, повідомлення про різні акції, маркетингові заходи, програми або опитування. Виконавець зобов’язується не передавати вказану інформацію будь-якій третій стороні, крім осіб, що приймають участь під час надання освітньої послуги.

           9. Інші умови щодо Електронного квитка та повернення коштів

  9.1.   Придбані Замовником Електронні квитки не можуть бути повернуті Виконавцю, зокрема, у випадку відмови Замовника від умов цього Договору після прийняття його умов (акцепту оферти) та проведення оплати вартості освітньої послуги (придбання Електронного квитка) Замовником. Повернення грошових коштів за придбані Замовником Електронні квитки можливе виключно в порядку та на умовах, встановлених у цьому Договорі.

  9.2.   У випадку проведення платежу з допомогою банківської картки Замовник зобов’язаний використовувати виключно банківську картку, що випущена на його ім’я.

  9.3.   При купівлі Електронного квитка Замовник зобов’язується вказати свою дійсну та діючу адресу електронної пошти, а також вказати свої персональні дані та/або персональні дані отримувача Електронного квитка.

  9.4.   Замовник приймає на себе зобов’язання та погоджується з тим, що він у повній мірі несе відповідальність за повідомлення неправдивої чи неробочої адреси електронної поштової скриньки, доступу до своєї поштової скриньки, унеможливлення доступу третіх осіб до електронної поштової скриньки Замовника та до отриманого Електронного квитка на освітню подію.

  9.5.   Електронний квиток надсилається на вказану Замовником електронну адресу поштової скриньки за умови виконання Замовником вимог цього Договору та оплати 100% вартості Послуги.

  9.6.   Придбання Електронних квитків може здійснюватися як на умовах цього Договору, так і на умовах іншого договору, які сторони визначать у ньому та які можуть відрізнятись від умов цього Договору. При цьому оплата за придбані Електронні квитки здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Замовника на підставі рахунку (рахунку-акту), наданого ним.

  9.7.   Замовник зобов’язаний самостійно та за власний рахунок провести роздрук Електронного квитка перед участю у освітній події. При здійсненні друку Електронного квитка Замовник зобов’язаний переконатись в належній якості друку Електронного квитка. Виключно Замовник несе відповідальність за схоронність та захист Електронного квитка від копіювання. У випадку копіювання Електронного квитка доступ на освітню подію буде надано Виконавцем особі, яка перша пред’явить Електронний квиток для контролю (сканування) системою доступу в місці проведення освітньої події.

  9.8.   Повернення вартості Електронного Квитка на освітню подію здійснюється лише у випадку відміни події або в іншому випадку, прямо визначеному Виконавцем у відповідності до встановлених ним правил та умов повернення грошових коштів.

  9.9.   Всі спірні питання, що пов’язані з отриманням Послуги Замовником, вирішуються Сторонами з використанням персональних даних Замовника, що були вказані Замовником при реєстрації на освітню подію. У тому разі, якщо особисті дані Замовника вказані таким чином, що не дозволяють або значно утруднюють Замовника чи отримувача Послуги, Виконавець має право відмовити Замовнику в розгляді та вирішенні спірних питань.

 9.10.  Всі спірні питання, пов’язані із виконанням цього Договору, Сторони вирішують шляхом проведення переговорів. Всі спірні питання розглядаються за наявності заяви Замовника з долученням документів, що підтверджують заявлені вимоги, із зазначенням причини звернення на електронну адресу Виконавця в строк не більше 10 (десяти) календарних днів з дати виникнення причини спору. Отримана претензія розглядається та вирішується Виконавцем в строк не більше 10 (десяти) календарних днів. Якщо у ході переговорів сторони не досягнуть згоди – спір підлягає вирішенню у судовому порядку. При цьому сторони домовляються, що при вирішенні спору вони будуть керуватися положеннями чинного законодавства України та цього Договору.

           10. Термін дії договору, розірвання договору

 10.1.  Цей Договір набуває чинності відповідно до статей 633, 641, 642 Цивільного кодексу України з моменту оплати Замовником вартості Послуги та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

 10.2.  Дію цього Договору може бути припинено за згодою Сторін. У цьому разі Сторони зобов’язуються відшкодувати одне одному прямі збитки та провести необхідні розрахунки за фактично надані послуги.

 10.3.  Договір розривається:

10.3.1. за згодою сторін шляхом підписання додаткової угоди до цього Договору;

10.3.2. у разі неможливості виконання стороною договору своїх зобов’язань у зв’язку з прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені договором щодо освітньої послуги, і незгоди будь-якої із сторін внести зміни до договору;

10.3.3. у разі ліквідації юридичної особи - замовника або виконавця, якщо не визначений правонаступник;

10.3.4. у випадку, що визначений у п. 3.4. цього Договору шляхом повідомлення, яке набуває чинності з дня отримання його Замовником.

10.3.5. за рішенням суду в разі систематичного порушення або невиконання однією із сторін умов договору.

           11. Прикінцеві положення

 11.1.  Виконавець є неприбутковою організацією.

 11.2.  У випадках, не передбачених цим Договором, сторони керуватимуться чинним законодавством України.

 11.3.  Сторони домовилися, що текст цього Договору, будь-який матеріал, інформація або відомості, що стосуються цього Договору, визнаються сторонами інформацією з обмеженим доступом та не можуть надаватися третім особам без попередньої згоди на це усіх сторін, крім випадків, коли таке надання пов’язане з отриманням офіційних дозволів, документів для виконання зобов’язань по цьому Договору або для сплати податків, інших обов’язкових платежів до бюджету, а також у випадках, передбачених чинним законодавством України.

 11.4.  Сторони підтверджують, що цей Договір не протидіє вимогам ст. 203 Цивільного Кодексу України і Сторонами дотримані всі вимоги.

           12. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Заклад вищої освіти

„Український католицький університет”

Індекс 79011 м. Львів вул.Свєнціцького,17.

р/рах. IBAN: UA 66 334851 0000000026005123436 в АТ  "Перший Український міжнародний банк"

ЄДРПОУ 26205857

Свідоцтво платн. ПДВ 100051562

Інд. под. №262058513045

Тел. 240-99-40, 240-99-44

* згідно ст. 197.1.2 ПКУ усі освітні послуги, які надає ЗВО УКУ звільняються від оподаткування, тому прохання при оплаті за освітні послуги в призначенні платежу вказувати "Без ПДВ".